Đang Load

BẢNG GIÁ

STT GÓI LIKE SỐ BÀI VIẾT GIÁ / THÁNG
1 100 Không giới hạn 5.000 VNĐ
2 200 Không giới hạn 10.000 VNĐ
3 300 Không giới hạn 15.000 VNĐ
4 400 Không giới hạn 20.000 VNĐ
5 500 Không giới hạn 25.000 VNĐ
6 600 Không giới hạn 30.000 VNĐ
7 700 Không giới hạn 35.000 VNĐ
8 800 Không giới hạn 40.000 VNĐ
9 900 Không giới hạn 45.000 VNĐ
10 1000 Không giới hạn 50.000 VNĐ
11 1200 Không giới hạn 60.000 VNĐ
12 1500 Không giới hạn 80.000 VNĐ
13 2000 Không giới hạn 100.000 VNĐ